Informació de Prestació de Comerç Electrònic

FCPS-COL.LEGI SANT JOSEP

Dades de l’entitat
Fundació de Cultura i Promoció Social Col·legi Sant Josep
C/ Germans Sant Gabriel, 2
08770 – Sant Sadurní d’Anoia
Telèfons: 938183410 – 938910264
Fax: 938911250
E-mail: fcps@stjosep.com
NIF. G59903047

Informació de prestació de comerç electrònic
D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, la Fundació de Cultura i Promoció Social Col·legi Sant Josep a titular de la botiga online del Col·legi Sant Josep i prestador de serveis de la societat de la informació, fa pública la informació següent:

– El nom o la denominació social: FCPS-Col·legi Sant Josep
– Residència o el domicili: C/ Germans Sant Gabriel, 2 – 08770-Sant Sadurní d’Anoia
– Adreça electrònica: fcps@stjosep.com
– Telèfon: 938183410 – 938910264

Cancelació i/o reemborsament

Un cop realitzat el pagament, només és procedent la devolució de l’import corresponent quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei públic no es presti o es dugui a terme, d’acord amb l’article 24 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,

Seguretat en la transacció

És d’aplicació la normativa de seguretat del TPVirtual de CAIXABANK.

Protecció de dades personals

Us informem que les vostres dades personals són objecte de tractament amb la finalitat de donar resposta a la vostra sol·licitud. Les vostres dades no són cedides sense el vostre consentiment, excepte si ho autoritza una llei. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les vostres dades i a oposar-vos al tractament, adreçant-vos a nosaltres a la següent adreça: C/ Germans Sant Gabriel, 2 – 08770 Sant Sadurní d’Anoia.